Register
Информации - Собрание
PDF Печати Е-пошта

Повик за презакажано Собрание - ОГЛАС

Одлука за презакажано собрание

 

 

ОДЛУКИ ЗА СОБРАНИЕ

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА СТАТУТ

 

СОБРАНИЕ 2020 година

- Годишен извештај 2020
- Годишен извештај 2019
- Известување за дадено полномошно 2019 - ОГЛАС
- Извештај согласно ЗТД 2019 - ф.
- Извештај согласно ЗТД 2020 - ф.
- Одлука за свикување на собрание 2021
- Повик за Собрание - ОГЛАС
- Полномошна за Собрание 2021 - ОГЛАС
- Предлог одлуки Собрание - ОГЛАС
- Пријава за Собрание - ОГЛАС

 

 

- Ревизорски извештај 2019

- Ревизорски извештај 2020

 

СОБРАНИЕ 2019 година

- Годишен извештај У.О 2018 - ОГЛАС-2
- Известување за дадено полномошно 2019 - ОГЛАС
- Извештај Н.О 2018 - ОГЛАС
- Извештај согласно ЗТД 2018 - ОГЛАС
- Одлука за свикување на собрание 2019
- Одлуки Собрание 2019
- Повик за Собрание до Нова Македонија - ОГЛАС
- Полномошна за Собрание 2019 - ОГЛАС
- Пријава за Собрание - ОГЛАС
- Ревизорски извештај за 2018 година(14)

 

ОДЛУКИ ОД СОБРАНИЕ ОДРЖАНО НА 30.05.2018

- Одлука за поништување на сопствени акции
- Одлуки собрание Мај 2018

 

СОБРАНИЕ 2018 година

- AГРОМЕХАНИКА АД 2017
- Годишен извештај У.О. 2017
- Извештај Н.О. -2017
- Извештај СОГ ЗТД 2017
- Известување за дадено полномошно 2018
- Полномошна за собрание 2018
- Повик до Нова Македонија собрание
- Повик до Нова Македонија собрание - дополнување
- Предлог одлука за поништување на сопствени акции
- Предлог одлуки собрание мај 2018
- Пријава за собрание

 

- Известување за запишани и платени хартии од вредност од јавна понуда

 ПОКАНА ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА -  11.08.2017

- Покана за јавна понуда
- Поканата за продавање-отуѓување на сопствени акции Агромеханика 


 СОБРАНИЕ  29.03.2017 година

- ОДЛУКА за исплата на девиденда
- ОДЛУКИ Собрание Март 2017


 СОБРАНИЕ  2017 година

- Полномошно за учество на редовно собрание на акционери
- Пријава за собрание
- Извештај Н.О. 2016
- Извештај Н.О. ЗТД 2016
- Ревизорски извештај 2016
- Предлог одлуки за собрание март
- Повик март 2017

 

 СОБРАНИЕ 22.12 2016

- Известување за дадено полномошно
- Полномошна за собрание
- Повик во Нова Македонија
- Предлог одлука за продажба на сопствени акции
- Предлог одлуки за собрание
- Пријава за собрание

 

 СОБРАНИЕ 18.07 2016

- Пријава за Собрание
- Предлог одлуки за Собрание
- Повик за Собранбие во Нова Македонија
- Полномошно за собрание 2016
- Известување за дадено полномошно
- Годишен извештај на Управен Одбор за 2015
- Финансиски Извештаи за 2015
- Извештај на Н.О. за 2015

 

 СОБРАНИЕ 2016
- Одлука од У.O.- 1
- Повик Нова Македонија април 2016
- Предлог одлука У.О. - 2
- Предлог одлука У.О. - 1
- Повик Нова Македонија април 2016 измена

 

05.01 2016
- Повик за свикување на вонредно собрание
- Предлог Одлука

 

СОБРАНИЕ 2015

- Известување за дадено полномошно
- Одлука и предлог од УО за продажба
- Полномошна за собрание 2015
- Повик за собрание во Нова Македонија
- Пријава за собрание,
- Известување за голема Зделка

 

- Одлука за усвојување на извештај за работа на Надзорен одбор
- Одлука за усвојување на извештај за работа на Управен одбор
- Одлука за усвојување на извештај за ревизија на Годишната сметка на друштвото АГРОМЕХАНИКА АД
- Одлука за усвојување на Загуба остварена по Годишната сметка
- Одлука Ревизија Андоновски Куманово
- Одлука за усвојување на извештај за внатрешна ревизија на друштвото

 

 

- Годишен извештај УО 2014
- Извештај НО за 2014
- Извештај НО ЗТД 2014
- Извештај на внатрешна ревизија 2014
- Полномошно за собрание
- Повик за собрание
- Предлог одлуки за годишно собрание
- Пријава за собрание
- Ревизорски извештај за 2014

 

- Повик за свикување на Собрание во Нова Македонија

- Пријава за собраине

- Полномошно за собрание

- Известување за полномошно

- Предлог одлука

 

СОБРАНИЕ 2014

- Одлука за свикување на вонредно собрание 2014

- Пријава, полномошно, известување

- Повик за свикување на собрание во Нова Македонија

- Одлуки од Собрание

 

 

- Јавен повик за Собрание

- Известување за дадено полномошно

- Полномошно за Собрание

- Полномошно за Собрание правен субјект

- Пријава за учество во Собрание

- Предлог Одлука

 

- Одлука за извештајот на работа на надзорен одбор

- Одлука за усвојување Завршна сметка

- Одлука за Извештај на служба за внатрешна ревизија

- Одлука за Извештај за работата на Управниот Одбор

- Одлука за остварена загуба

- Одлука за Извештај за ревизија

- Одлука за именување на Главен Ревизор

- Ревизорски Извештај за АГРОМЕХАНИКА АД за 2013

 

 

 

- Извештај на Надзорен Одбор по член 480 од ЗТД

- Извештај на Служба за внатрешна Ревизија

- Извештај на Надзорен Одбор

- Извештај од Управен Одбор

- Предлог Одлука на Управен Одбор за Ревизор за 2014

- Конечен Ревизорски Извештај Агромеханика 2013

- Полномошно за Собрание 2014

- Полномошно за Собрание Правен Субјект 2014

- Предлог Одлука за известување Управен Одбор 2013

- Предлог Одлука за Ревизорски Извештај 2013

- Предлог Одлука за усвојување на Извештаи на служба за внатрешна ревизија за 2014

- Предлог Одлука за Управен одбор за загуба 2013

- Предлог Одлука на Управен Одбор за усвојување на годишна сметка за 2013

- Јавен повик за Собрание

- Пријава за Собрание 2014

 

СОБРАНИЕ 2013

- Одлука годишна сметка
- Одлука за избор на ревизор за 2013
- Одлиука за измена на статут
- Одлука извештај надзорен одбор
- Одлука извештај управен одбор
- Одлука продажба на недвижен имот
- Одлука ревизорски извештај
- Одлука служба за внатрешна ревизија
- Одлука загуба

- ЈАВЕН ПОВИК ЗА СВИКУВАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ
- РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШАЈ 2012
- ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2012
- ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРЕН ОДБОР
- ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРЕН ОДБОР ЗТД
- ИЗВЕШТАЈ 3A PAEOTEЊETO HA СЛУЖБАТА 3A BHATPEШHA РЕВИЗИЈА
- ПОЛНОМОШНА ЗА СОБРАНИЕ 2013
- ПОЛНОМОШНО ЗА СОБРАНИЕ 2013 правен субјект
- ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДАДЕНО ПОЛНОМОШНО
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКА 1
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКА 2
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКА 3
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКА 4
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКА 5
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКА 6
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКА 7
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКА 8
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКА 9

СОБРАНИЕ 2012

- Агромеханика ревизорски извештај
- Годишен извештај У.O за 2011
- Извештај за  Н.O 2011
- Извештај Н.O.ЗТД 2011
- Извештај на  внатрешна ревизија
- Известување за дадено  полномоштво
- одлука У.O свикување собрание Г.С
- Полномошно правно лице
- Полномошно
- Повик за собрание Нова Мак
- Predlog odluka N.Opredlog izvestai Upraven odbor
- Predlog odluka NO izvestaj na revizorska kuka
- Predlog odluka NO izvestaj na sluzba za vnatresna revizija
- Предлог одлука УО за годишна сметка
- Предлог одлука УО за ревизор
- Предлог одлука УО за загба
- Пријава за собрание

 

 


Анкета за гласање

Позитивна оценка за нашата компанија?

 
АГРОМЕХАНИКА

Адреса: Бул. Маркс и Енгелс бр. 3
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +389 2 3229 642
е-маил: agromeh@t-home.mk

Copyright © 2022. . Designed by Acvilla Corp. | Web design | Hosting solutions