Register
Кои сме ние
Краток историјат PDF Печати Е-пошта

Називна субјектот: АГРОМЕХАНИКА А.Д.увоз-извоз СКОПЈЕ
Седиште на субјектот: Булевар "Маркс и Енгелс" бр.3
ЕДБ на субјектот: 4030003472346

Друштвото за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД Увоз Извоз Скопје,со адреса Бул.Маркс и Енгелс бр.3 Скопје, матичен број 5740886, со ЕДБ МК 403000347234 е настанато со поделба на Друштвото за трговија и услуги Агромеханика АД Увоз Извоз Скопје кое на своето Собрание на акционери одржано на 31.01.2003 година донесе одлука за поделба на Друштвото и истото престана без ликвидација и се изврши универзален пренос на нејзиниот имот на друштвата корисници на поделбата .

Новооснованото друштво АГРОМЕХАНИКА АД Скопје е основано како акционерско друштво со акционерски капитал 2.024.050,00 ЕУР , со вкупен број на акции 40.481 , вредност на една акција 50ЕУР , и со вкупен број на акционери 111.

Акционерската книга на друштвото е регистрирана во Централниот депозитар за хартии од вредност Скопје. Друштвото , согласно Законот за хартии од вредност , е друштво со посебни обврски за известување. Со Друштвото управуваат неговите акционери, сразмерно на акциите што ги поседуваат.

Органи на Друштвото се:
1. Собрание на акционери,
2. Надзорен одбор на Друштвото - составен од три члена -
3. Управен одбор на Друштвото - составен од пет члена -


Деловните активности на Друштвото опфаќаат трговија со земјоделска опрема и прибор, како и стоки за широка потрошувачка на домашниот
пазар.

Вкупен број на акции на Друштвото
согласно член 388-б став 1 точка 2
од Законот за трговски друштва
Вкупен број на акции на Друштвото : 40.481 акција
Сопствени акции на Друштвото : 5.247 акции
Обични акции со право на глас : 35.234 акции

 


Анкета за гласање

Позитивна оценка за нашата компанија?

 
АГРОМЕХАНИКА

Адреса: Бул. Маркс и Енгелс бр. 3
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +389 2 3229 642
е-маил: agromeh@t-home.mk

Copyright © 2022. . Designed by Acvilla Corp. | Web design | Hosting solutions